Roboty w toku

Kontrakt nr HM-3-2016 – Wymiana nawierzchni 2016 – 2017
Przedmiotem realizacji była wymiana istniejącej warstwy ścieralnej na autostradzie A4 Katowice – Kraków. Remont podzielony był na 12 odcinków o sumarycznej długości ok. 58,5km. Ruch w obu kierunkach odbywał się dwoma pasami z przekierowaniem jednego z nich na drugą jezdnię. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, oba kierunki ruchu rozdzielone były ciągłymi tymczasowymi barierami ochronnymi. W czasie remontu, który trwał do października 2017 r., zostało sfrezowanych około 660 tys. m2 starej nawierzchni autostrady. W jej miejsce zostało ułożone ponad 62,8 tys. ton nowej masy bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna).
Oprócz sfrezowania starej i ułożenia nowej nawierzchni podczas remontu została wymieniona także część systemu odwadniającego autostrady na długości blisko 4 km. Do wykonania było również 36,1 tys. metrów kwadratowych nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.
W ramach kontraktu HM-3-2016 do chwili obecnej wbudowano ponad 53.000t mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni prawie 590 tys. m2. Zakres wymiany nawierzchni do chwili obecnej objął długość jezdni wynoszącej 53,7 km. Pozostały odcinek będzie ukończony w roku 2018.

Kontrakt nr ROM48 – Remont Obiektu Mostowego 48
Obecnie prowadzony jest kontrakt związany z remontem podpór wiaduktu drogowego M48 zlokalizowanego w km 389+368 autostrady A4 Katowice – Kraków.
Dla potrzeb wykonania przedmiotowych robót, wybudowano poszerzenia obu jezdni autostrady wraz z przejazdami długości 85m, umożliwiające komunikację pojazdów dwoma pasami ruchu w obu kierunkach na czas zamknięcia jednej z jezdni, podczas remontu obiektu mostowego. Ponadto, w związku z przebiegiem linii kolejowej pod obiektem, wykonano konstrukcję zabezpieczającą ze ścianek szczelnych traconych z grodzic stalowych.
Remontem objęte są wszystkie podpory obiektu mostowego, tj.: 58 szt. słupów o wysokościach od 7,65m do 11,56m ponad teren, oraz 22 oczepy. Remont obejmuje usunięcie zewnętrznej, skorodowanej warstwy betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia, wymianę zbrojenia którego korozja przekracza 30% przekroju poprzecznego pręta, wymianę strzemion słupów na nowe o przekroju poprzecznym pręta Ø12, wklejenie w słupach prętów zespalających stary beton z nowym, ułożenie zbrojenia podłużnego i poprzecznego dla słupów, obetonowanie słupów przy użyciu betonu samozagęszczalnego zwiększając gabaryty słupów o 7,5cm (w stosunku do stanu pierwotnego) w każdym kierunku, co daje minimalną grubość płaszcza żelbetowego 19cm, a także torkretowania oczepów.
Przed przystąpieniem do remontu poszczególnych filarów, wykonane zostaną podpory tymczasowe, mające za zadanie podeprzeć konstrukcję niosącą w strefie remontowanych podpór, tak by nie zmieniać pracy statycznej wiaduktu. Po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości podpory tymczasowe będą demontowane.
Roboty na wiadukcie M48 będą trwały do listopada 2019