Roboty w toku

Kontrakt nr HM-4-2018 – Wymiana nawierzchni 2019 – 2020
Przedmiotem realizacji jest wymiana istniejącej warstwy ścieralnej na autostradzie A4 Katowice – Kraków. Remont podzielony jest na 14 odcinków o sumarycznej długości ok. 43,8km. Ruch w obu kierunkach odbywał się dwoma pasami z przekierowaniem jednego z nich na drugą jezdnię. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, oba kierunki ruchu rozdzielone są ciągłymi tymczasowymi barierami ochronnymi. W czasie remontu, który trwa do kwietnia 2019 r, zostanie sfrezowanych około 560 tys. m2 starej nawierzchni autostrady. W jej miejsce zostanie ułożone ponad 58 tys. ton nowej masy bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna). Do wykonania jest również 30,7 tys. metrów kwadratowych nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.
W ramach kontraktu HM-4-2018 do chwili obecnej wbudowano ponad 31.000t mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakres wymiany nawierzchni do chwili obecnej objął długość jezdni wynoszącej 27,5 km. Pozostały odcinek będzie ukończony w roku 2020.

Kontrakt nr F2b-10-2018 – Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część III
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmują przebudowę odwodnienia autostrady na zlewni nr 2 – od km 368+000 do km 370+750. Roboty obejmować będą niędzy innymi prace przygotowawcze (wycinka drzew, karczowanie pni, odhumusowanie, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów), budowę zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami oczyszczającymi w betonowych komorach, budowę dróg dojazdowych do tych urządzeń wraz ze zjazdami z autostrady, przebudowę rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń obcych, kolidujących z nowymi robotami (linie NN, SN, linie teletechniczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne), przebudowę ogrodzenia autostradowego oraz roboty wykończeniowe (humusowanie, umocnienie skarp i dna rowów, itp.).

Kontrakt nr ROM9-54 – Remont obiektów mostowych M09L i M09P oraz wymiana urządzeń dylatacyjnych na obiekcie M54P
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmują remont Obiektu mostowy M09, który jest zlokalizowany w km 346+859 autostrady Katowice – Kraków w miejscowości Mysłowice (woj. śląskie). Obiekt ten składa się z dwóch niezależnych wiaduktów drogowych – M09L i M09P, prowadzących ruch dla każdej z jezdni ulicy Obrzeżnej Zachodniej, przebiegającej nad Autostradą A4 Katowice-Kraków. W ramach remontu zostaną przeprowadzone naprawy ciosów podłożyskowych, łożysk oraz oczepów filarów a także przyczółków wiaduktów M09L i M09P. Obiekt mostowy M54 jest zlokalizowany w km 397+353 autostrady Katowice – Kraków w miejscowości Morawica w gminie Liszki (woj. małopolskie).
Obiekt ten składa się z dwóch niezależnych wiaduktów drogowych – M54L i M54P, prowadzących ruch dla każdej z jezdni Autostrady A4 Katowice-Kraków. W ramach remontu zostaną wymienione wszystkie cztery urządzenia dylatacyjne wiaduktu M54P.

Kontrakt nr MPA12-2019 – Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmują modernizację dwunastu przepustów rurowych żelbetowych, każdy o średnicy 1500 mm, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. Roboty obejmować będą między innymi zabicie ścianek szczelnych, rozbiórka istniejących ścianek czołowych i zniszczonych kręgów czołowych, wykonanie fundamentów, wbudowanie nowych kręgów, wykonanie nowych ścianek czołowych oczyszczenie, przepustu oraz aplikacja rękawa żywicznego.