Roboty w toku

Kontrakt nr F2b-13-2021 – Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część V
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmują przebudowę odwodnienia autostrady A4 na odcinku przebiegającym przez teren województwa małopolskiego w km 366+506,00 –367+960,00 -miasto i gmina Chrzanów, powiat chrzanowski; km 370+798,00 – 373+200,00 – miasto Chrzanów i Trzebinia, powiat chrzanowski oraz km 393+500,00 – 398+660,00 – gmina Zabierzów i Liszki, powiat krakowski. Roboty obejmują budowę pasów technologicznych, budowę zatok postojowych i mijanek, budowę i przebudowę rowów drogowych, budowę i przebudowę rowów odwadniających, budowę i odbudowę oraz rozbiórkę elementów odwodnienia powierzchniowego, budowę ścieków odwadniających, budowę barier drogowych, budowę i przebudowę ogrodzeń, budowę furtek i bram, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami oraz budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz zbiorników retencyjno-oczyszczających, budowę osadników i separatorów, w ramach budowy urządzeń ochrony środowiska – zgodnie z wydanymi Decyzjami o ustaleniu lokalizacji przez Wojewodę Katowickiego i Krakowskiego, wykonanie wycinki drzew i krzewów, ponadto przebudowę, budowę oraz rozbiórkę systemu odwodnienia obiektu mostowego M31 i jest elementem przystosowania autostrady A-4 Katowice – Kraków do pobierania opłat.
Koniec kontraktu przewiduje się na koniec 2023 roku

Kontrakt nr HM-5-2022 – Remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmują remont jezdni węzła autostradowego „Brzęczkowice” wraz z remontem obiektów mostowych M13P i M13L w km 349+728, remont jezdni węzła autostradowego „Chrzanów”, remont jezdni węzła autostradowego „Mysłowice”, remont jezdni węzła autostradowego „Balin”, remont 15-stu przejazdów awaryjnych i wybranych 11-stu przejazdów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków.
Roboty te zostały podzielone na 5 zdefiniowanych Odcinków Robót:
Odcinek 1 – remont nawierzchni węzła „Brzęczkowice”, zlokalizowanego w km 349+728 autostrady, obejmujący:
− remont nawierzchni łącznic od A do H oraz drogi ekspresowej S1 w obrębie węzła,
− remont elementów odwodnienia drogowego wszystkich łącznic i drogi ekspresowej S1,
− remont przepustów od PB1 do PB7 usytuowanych pod łącznicami,
− remont elementów BRD.
Odcinek 2 – remont wiaduktów nr M13P i M13L nad autostradą A4, w ciągu drogi ekspresowej S1, zlokalizowanych w km 349+728 autostrady, obejmujący:
− remont urządzeń dylatacyjnych,
− remont oczepów i powierzchni betonowych w tym uzupełnienie ubytków i likwidację ognisk korozji,
− remont łożysk oraz ciosów podłożyskowych,
− remont wyposażenia w tym barier i balustrad,
− wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych.
Odcinek 3 – remont nawierzchni węzła „Chrzanów”, zlokalizowanego w km 371+662 autostrady, obejmujący:
− remont nawierzchni łącznic od A do H oraz drogi krajowej nr 79 w obrębie węzła,
− remont elementów odwodnienia drogowego łącznicy A,
− remont przepustów od PCH1 do PCH4 usytuowanych pod łącznicami,
− remont elementów BRD.
Odcinek 4 – remont nawierzchni 15-stu przejazdów awaryjnych i wybranych 11-stu przejazdów technologicznych obejmujący:
− remont warstw nawierzchni przejazdów,
− remont odwodnienia na przejeździe awaryjnym PA5,
− remont elementów BRD.
Odcinek 5 – remont nawierzchni węzła „Mysłowice”, zlokalizowanego w km 346+850 autostrady, obejmujący:
− remont nawierzchni łącznic od 1 do 4, jezdni zbierająco – rozprowadzającej oraz ulicy Obrzeżnej Zachodniej z wyłączeniem obiektu mostowego M09,
− remont elementów odwodnienia drogowego wszystkich łącznic, jezdni zbierająco – rozprowadzającej oraz ulicy Obrzeżnej Zachodniej,
− remont przepustów od L1-01 do L4-02 usytuowanych pod łącznicami,
− remont elementów BRD,
oraz remont nawierzchni węzła „Balin”, zlokalizowanego w km 369+460 autostrady, obejmujący:
− remont nawierzchni łącznicy zjazdowej Katowice – Chrzanów,
− remont elementów odwodnienia drogowego łącznicy zjazdowej,
− remont elementów BRD.

Kontrakt nr ROM4610 – Remont obiektów mostowych nr M04, M06, M10P i M10L
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmują wykonanie Dokumentacji Technicznej, a następnie remont dwóch obiektów mostowych nad autostradą o nr M04 i M06 oraz dwóch wiaduktów w ciągu autostrady A4 o nr M10P i M10L, a także wymianę 3 szt. stalowych, modułowych urządzeń dylatacyjnych obiektu mostowego o nr M11L. Roboty te zostały podzielone na 5 zdefiniowanych Odcinków Robót:
Odcinek 1 – remont wiaduktu M04 nad autostradą A4, zlokalizowanego w km 342+260 autostrady, obejmujący:
˗ Projekt wraz ze zgłoszeniem remontu,
˗ Wymianę izolacji płyty pomostu,
˗ Wykonanie systemu odwodnienia izolacji i płyty pomostu,
˗ Wymianę urządzeń dylatacyjnych,
˗ Wymianę łożysk mostowych,
˗ Remont gzymsów,
˗ Wymiana krawężników mostowych na obiekcie i dojazdach,
˗ Wykonanie nowych warstw nawierzchni z przeciwspadkami i oznakowaniem poziomym,
˗ Remont elementów żelbetowych,
˗ Wymiana trzech latarni oświetleniowych.
Odcinek 2 – remont wiaduktu M06 nad autostradą A4, zlokalizowanego w km 343+070 autostrady, obejmujący:
˗ Projekt wraz ze zgłoszeniem remontu,
˗ Wymianę izolacji płyty pomostu,
˗ Wykonanie systemu odwodnienia izolacji i płyty pomostu,
˗ Wymianę urządzeń dylatacyjnych,
˗ Wymianę łożysk mostowych,
˗ Remont wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym płyty pomostu,
˗ Rozbiórkę, a następnie wykonanie nowych kap chodnikowych,
˗ Wykonanie nowych warstw nawierzchni z przeciwspadkami i oznakowaniem poziomym,
˗ Remont elementów żelbetowych,
˗ Uzupełnienie powłok ochronnych antykorozyjnych konstrukcji nośnej.
Odcinek 3 – remont wiaduktu M10P w ciągu autostrady A4, zlokalizowanego w km 348+256, obejmujący:
˗ Projekt wraz ze zgłoszeniem remontu,
˗ Wymianę izolacji płyty pomostu,
˗ Wykonanie systemu odwodnienia izolacji i płyty pomostu,
˗ Remont urządzeń dylatacyjnych wraz z wymianą wszystkich wkładek neoprenowych,
˗ Wymianę elastomerowych łożysk mostowych oraz remont stalowych,
˗ Remont płyty pomostu,
˗ Remont gzymsów,
˗ Wykonanie nowych warstw nawierzchni z przeciwspadkami i oznakowaniem poziomym,
˗ Remont elementów żelbetowych.
Odcinek 4 – remont wiaduktu M10L w ciągu autostrady A4, zlokalizowanego w km 348+256, obejmujący:
˗ Projekt wraz ze zgłoszeniem remontu,
˗ Wymianę izolacji płyty pomostu,
˗ Wykonanie systemu odwodnienia izolacji i płyty pomostu,
˗ Remont urządzeń dylatacyjnych wraz z wymianą wszystkich wkładek neoprenowych,
˗ Wymianę elastomerowych łożysk mostowych oraz remont stalowych,
˗ Remont płyty pomostu,
˗ Remont gzymsów i barier betonowych,
˗ Wykonanie nowych warstw nawierzchni z przeciwspadkami i oznakowaniem poziomym,
˗ Remont elementów żelbetowych.
Odcinek 5 – wymiana 3 szt. stalowych, modułowych urządzeń dylatacyjnych wiaduktu M11L w ciągu autostrady A4, zlokalizowanego w km 349+095, obejmujący:
˗ Projekt wraz ze zgłoszeniem robót,
˗ Wymianę 3 szt. stalowych, modułowych urządzeń dylatacyjnych,
˗ Wykonanie wszystkich robót towarzyszących związanych z wymianą urządzeń dylatacyjnych.

Kontrakt nr OUA BRZĘCZKOWICE – Remont dróg manewrowych, chodników, placów składowych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady w „Brzęczkowicach”
Przedmiotem realizacji przywrócenie stanu pierwotnego istniejącej infrastruktury drogowej na terenie OUA oraz poprawa warunków ruchu drogowego oraz komfortu i bezpieczeństwa użytkowników obwodu.
W zakres prac wchodzi:
– remont nawierzchni z betonu asfaltowego polegający na częściowym wykonaniu nakładki gr. śr. 8 cm na istniejącej nawierzchni jezdni, a częściowym sfrezowaniu warstwy ścieralnej gr. śr. 5 cm i wykonaniu nowej warstwy asfaltowej,
– remont nawierzchni z betonu cementowego polegający na wyczyszczeniu i impregnacji
nawierzchni, uzupełnieniu ubytków krawędzi płyt betonowych oraz odtworzeniu i uszczelnieniu
szczelin dylatacyjnych,
– remont nawierzchni placu/stanowisk postojowych z betonowej kostki brukowej polegający na
wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz ułożeniu częściowo nowej kostki brukowej częściowo z
wykorzystaniem materiału z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej,
– remont chodników polegający na wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz ułożeniu kostki
brukowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej,
– remont boksów na materiały budowlane polegający na wyczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków i
zaimpregnowaniu wraz z wymianą ogrodzeń,
– remont odwodnienia liniowego żelbetowego z przerywaną szczeliną polegający na oczyszczeniu,
– wymiana krawężników, oporników i obrzeży betonowych na nowe,
– wymiana krawężników najazdowych na oporniki betonowe,
– regulacja wysokościowa wraz z wymianą uszkodzonych elementów studni kanalizacyjnych, studzienek ściekowych, skrzynek zasuw wodociągowych,
– odtworzenie oznakowania poziomego.