Oferty pracy


Zapraszamy również do sprawdzania aktualnych ofert pracy na stronie pracuj.pl oraz na olx.pl

CV można składać w następujący sposób:

 • korzystając z formularzy na naszej stronie internetowej po wybraniu odpowiedniego stanowiska
 • korzystając z formularzy na portalach ogłoszeniowych
 • przesyłając mailowo na adres rekrutacja@pavimental.pl
 • składając osobiście w oddziale w Trzebini

Prosimy pamiętać, aby w CV zawrzeć odpowiednią klauzulę. Przykłady znajdują się poniżej.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Pavimental Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Trzebini, ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia, adres e-mail: pavimentalpolska@pavimental.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Elżbieta Jamroziewicz: iod@pavimental.pl;
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w spółce Pavimental Polska  Sp. z o. o.;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji lub przez jeden rok od złożenia aplikacji (jeżeli aplikant wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do kolejnych rekrutacji);
 5. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Pavimental Polska Sp. z o.o. są: pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie spółki. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez spółkę. Pavimental Polska Sp. z o.o. ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


PRZYKŁADOWE KLAUZULE

Jeśli kandydat chce uczestniczyć wyłącznie w jednej rekrutacji na konkretne stanowisko powinien zamieścić oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Pavimental Polska Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeśli kandydat do pracy chciałby uczestniczyć także w kolejnych rekrutacjach na podobne stanowiska, powinien zamieścić poniższe oświadczenie:
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PAVIMENTAL POLSKA Sp.z o.o. moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w zakresie zawartym w CV w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na jakie aplikuję oraz w celach wykorzystania ich na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o. na stanowisko wymagające tożsamych kompetencji.