Historia

Pavimental Polska powstała w 2008 roku jako firma budownictwa ogólnego ze specjalizacją w zakresie infrastruktury transportowej, drogowej i lotniczej oraz inżynierii środowiska.
W tym samym roku rozpoczęła roboty związane z odbudową nawierzchni na odcinku 59 km i utrzymaniem 9 mostów na autostradzie A4 Katowice – Kraków. (Kontrakt F2a-8-2007 „Remont obiektów mostowych oraz remont nawierzchni autostradowej część 2”)
Roboty przewidywane na okres trwania dwóch lat zostały zakończone z wyprzedzeniem w stosunku do przewidywanego czasu kontraktowego.

W ciągu dwóch kolejnych lat 2010-2012, Firma wykonała prace związane z remontem 22 mostów, znajdujących się na autostradzie A4 Katowice – Kraków. (Kontrakt F2b-1-2009 „Remont 22 obiektów mostowych”)

W 2011 roku przeprowadziła prace odwodnieniowe w okolicy Balic na autostradzie A4 Katowice – Kraków, polegające na budowie 3 zbiorników żelbetowych i 1 ziemnego, każdy o pojemności ok. 2500 m3, oraz wykonała dwa przewierty pod autostradą z wykorzystaniem techniki przewiertu sterowanego. (Kontrakt F2b-2-2009 „Modernizacja odwodnienia autostrady A4 w Balicach km 398+700 – 401+100”)

W 2012 r. zajmowała się robotami związanymi z rozbudową Punktu Poboru Opłat w Brzęczkowicach na autostradzie A4 Katowice – Kraków, tworząc 4 nowe pasy poboru opłat Przeprowadziła również prace związane z nadbudową budynku Stalexportu na terenie OUA Brzęczkowice.

W 2013 roku przeprowadziła prace związane z rozbudową Punktu Poboru Opłat w Balicach na autostradzie A4 Katowice – Kraków, tworząc 3 nowe pasy poboru opłat.

W tym samym roku rozpoczęła także prace związane z „Przebudową Odwodnienia autostrady A4 Katowice – Kraków na odcinku województwa śląskiego – część I” Kontrakt F2b-4-2013
Kontrakt rozpoczęto w dniu 03.09.2013r. Czas realizacji 450 dni. Obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń oczyszczających w ilości – 1860 m w średnicach od 200 do 1000mm. Wykonanie przewiertów pod autostradą w średnicach od 406 do 1016mm – 678 m Budowa 4 zbiorników retencyjno – infiltracyjnych.

W 2013 roku Spółka rozpoczęła również roboty związane z przebudową odwodnienia liniowego na czynnej płycie postoju samolotów na lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie (Kontrakt pn. „Modernizacja odwodnień liniowych na PPS”). W okresie czerwiec 2013r do sierpień 2014r został zrealizowany kontrakt polegający na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych mających na celu kompleksową modernizację istniejących prefabrykowanych odwodnień liniowych, zlokalizowanych na czynnej płycie postojowej dla samolotów na terenie lotniska Kraków-Balice.
W zakresie było również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem dostępności płyty postojowej dla ruchu samolotów i pojazdów handlingowych. W ramach prac budowlanych zostały wymienione odwodnienia liniowe o długości 876m wraz z podłączeniem ich do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Prace były wykonywane w warunkach utrudnionych, na terenie czynnego portu lotniczego, na czynnej płycie postojowej dla samolotów, przy czynnych drogach kołowania i drodze startowej samolotów.

Ponadto, w ciągu tego roku wykonała również prace ziemne związane z niwelacją terenu i badania archeologiczne dla fabryki General Motors w Gliwicach.
W 2014 roku w okresie przerwy konserwacyjnej (shutdown – sierpień 2014) na terenie zakładu General Motors w Gliwicach został zrealizowany kontrakt polegający na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych mających na celu kompleksową modernizację istniejącego prefabrykowanego odwodnia liniowego. (Kontrakt pn. „Naprawa odwodnienia liniowego na dokach G100”)

W 2014 roku został zrealizowany także kontrakt Kontrakt HM-1-2014 „Wymiana nawierzchni 2014” na autostradzie A4 Katowice – Kraków polegający na wymianą nawierzchni na 5 odcinkach autostrady o łączne długości 11 km. Obejmował min. wprowadzenie zmiennej organizacji ruchu, frezowanie, wykonanie skropienia nawierzchni i ułożenie geokompozytu oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej(SMA)

W listopadzie 2015 roku zakończono kontrakt „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanów”. Przedsięwzięcie polegało na budowie drogi klasy G zaliczanej do kategorii dróg wojewódzkich o dł. ok 3,3 km. Inwestycja obejmowała także budowę ścieżki rowerowej na całej długości obwodnicy oraz budowę chodników w rejonie skrzyżowań. W zakresie całego zlecenia znajdowało się również wykonanie innych elementów wynikających z budowy drogi. Należały do nich budowa wiaduktu drogowego, przepustów żelbetowych, kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia skrzyżowań, przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej oraz wodociągu, a także budowa ekranów akustycznych.
Trasa swój początek bierze przy ulicy Śląskiej rondem następnie przebiega przez tereny leśne. Obwodnica kończy się na włączeniu do ul. Oświęcimskiej.

Kontrakt WUPO 2012 „Wymiana Urządzeń Poboru Opłat” dla Placu Poboru Opłat (PPO) w Brzęczkowicach oraz w Balicach na autostradzie A4 Katowice–Kraków.
Przedsięwzięcie polegało na zainstalowaniu nowych urządzeń poboru opłat po dostosowaniu nowej infrastruktury technicznej na placach poboru opłat. Prace obejmowały przebudowę istniejących wysepek betonowych rozdzielających pasy ruchu, elementów odwodnienia oraz nawierzchni jezdni, a także wymianę urządzeń poboru opłat. Przewidziana była również wymiana kabin poboru opłat na nowe (Kabiny Metaltecnica) wraz z nowymi niezbędnymi urządzeniami, jak również montaż na wyspach nowych stalowych konstrukcji zabezpieczających kabiny poboru opłat oraz urządzenia poboru opłat.

Kontrakt nr F2b–8–2014 Rozbudowa węzła Mysłowice i budowa węzła Rudno na autostradzie A4 Katowice – Kraków. Okres realizacji: 07.2015-12.2016 r.
Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie północnego fragmentu węzła Mysłowice na skrzyżowaniu autostrady A4 z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach poprzez budowę ronda turbinowego na ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z przebudową wlotów, budową łącznic oraz oświetlenia węzła oraz przedsięwzięcie polegające na budowie węzła Rudno na autostradzie A4 Katowice – Kraków, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową DP 1033K Krzeszowice – Alwernia, budowę poszerzenia autostrady dla pasów włączenia, budowę skrzyżowania typu rondo jednopasowe na połączeniu łącznicy z drogą powiatową wraz z jej rozbudową.

Kontrakt nr F2b-6-2014 – Przebudowa odwodnienia autostrady A4 na odcinku województwa śląskiego – Część II
W ramach kontraktu F2b-6-2014 wybudowano 4 zbiorniki retencyjno – oczyszczające o łącznej objętości czynnej 1632 m3. Na potrzeby wykonania zbiorników wydobyto ponad 13 000 m3 urobku. Dwa zbiorniki ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zostały dociążone warstwą betonu w ilości 2690 m3.
Wykonano ponadto 8 kanałów deszczowych z rur o średnicach w zakresie 300 mm – 1000 mm. Łączna długość kanałów deszczowych to 1827 mb. Przebudowano również sieć wodociągową.
W celu przekroczenia przez kanalizację autostrady A4 jak i dróg lokalnych wykonano 438,5 mb przewiertów rurami stalowymi o średnicach w zakresie 610 mm – 1067 mm.
Kontrakt wymagał remontu oraz przebudowy istniejących rowów autostradowych. Wykonano ponad 9000 mb rowów trawiastych, 748 mb rowów umocnionych elementami betonowymi, oraz 440 mb ścieków trójkątnych odprowadzających wody opadowe z jezdni autostrady, poprzez przykanaliki, do kanałów deszczowych. Wybudowane zbiorniki ogrodzono siatką autostradową, przebudowano również część ogrodzenia wzdłuż autostrady. Łączna długość nowego ogrodzenia wyniosła 2298 mb.
Na potrzeby obsługi powstałych urządzeń oczyszczających wody opadowe, wybudowano 5 placów do zawracania oraz 3 drogi technologiczne o łącznej powierzchni 3230 m2.
Pracami towarzyszącymi było zabezpieczanie linii teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Kontrakt nr HM-3-2016 – Wymiana nawierzchni 2016 – 2017
Przedmiotem realizacji była wymiana istniejącej warstwy ścieralnej na autostradzie A4 Katowice – Kraków. Remont podzielony był na 12 odcinków o sumarycznej długości ok. 58,5km. Ruch w obu kierunkach odbywał się dwoma pasami z przekierowaniem jednego z nich na drugą jezdnię. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, oba kierunki ruchu rozdzielone były ciągłymi tymczasowymi barierami ochronnymi. W czasie remontu, który trwał do października 2017 r., zostało sfrezowanych około 660 tys. m2 starej nawierzchni autostrady. W jej miejsce zostało ułożone ponad 62,8 tys. ton nowej masy bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna).
Oprócz sfrezowania starej i ułożenia nowej nawierzchni podczas remontu została wymieniona także część systemu odwadniającego autostrady na długości blisko 4 km. Do wykonania było również 36,1 tys. metrów kwadratowych nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.
W ramach kontraktu HM-3-2016 do chwili obecnej wbudowano ponad 53.000t mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni prawie 590 tys. m2. Zakres wymiany nawierzchni do chwili obecnej objął długość jezdni wynoszącej 53,7 km.

Kontrakt nr ROM48 – Remont Obiektu Mostowego 48
Obecnie prowadzony jest kontrakt związany z remontem podpór wiaduktu drogowego M48 zlokalizowanego w km 389+368 autostrady A4 Katowice – Kraków.
Dla potrzeb wykonania przedmiotowych robót, wybudowano poszerzenia obu jezdni autostrady wraz z przejazdami długości 85m, umożliwiające komunikację pojazdów dwoma pasami ruchu w obu kierunkach na czas zamknięcia jednej z jezdni, podczas remontu obiektu mostowego. Ponadto, w związku z przebiegiem linii kolejowej pod obiektem, wykonano konstrukcję zabezpieczającą ze ścianek szczelnych traconych z grodzic stalowych.
Remontem objęte są wszystkie podpory obiektu mostowego, tj.: 58 szt. słupów o wysokościach od 7,65m do 11,56m ponad teren, oraz 22 oczepy. Remont obejmuje usunięcie zewnętrznej, skorodowanej warstwy betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia, wymianę zbrojenia którego korozja przekracza 30% przekroju poprzecznego pręta, wymianę strzemion słupów na nowe o przekroju poprzecznym pręta Ø12, wklejenie w słupach prętów zespalających stary beton z nowym, ułożenie zbrojenia podłużnego i poprzecznego dla słupów, obetonowanie słupów przy użyciu betonu samozagęszczalnego zwiększając gabaryty słupów o 7,5cm (w stosunku do stanu pierwotnego) w każdym kierunku, co daje minimalną grubość płaszcza żelbetowego 19cm, a także torkretowania oczepów.
Przed przystąpieniem do remontu poszczególnych filarów, wykonane zostaną podpory tymczasowe, mające za zadanie podeprzeć konstrukcję niosącą w strefie remontowanych podpór, tak by nie zmieniać pracy statycznej wiaduktu. Po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości podpory tymczasowe będą demontowane.
Roboty na wiadukcie M48 trwały do listopada 2019.

Kontrakt nr F2b-10-2018 – Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część III
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmowały przebudowę odwodnienia autostrady na zlewni nr 2 – od km 368+000 do km 370+750. Roboty obejmowały między innymi prace przygotowawcze (wycinka drzew, karczowanie pni, odhumusowanie, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów), budowę zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami oczyszczającymi w betonowych komorach, budowę dróg dojazdowych do tych urządzeń wraz ze zjazdami z autostrady, przebudowę rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń obcych, kolidujących z nowymi robotami (linie NN, SN, linie teletechniczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne), przebudowę ogrodzenia autostradowego oraz roboty wykończeniowe (humusowanie, umocnienie skarp i dna rowów, itp.).

Kontrakt nr HM-4-2019 – Wymiana nawierzchni 2019 – 2020
Przedmiotem realizacji była wymiana istniejącej warstwy ścieralnej na autostradzie A4 Katowice – Kraków. Remont podzielony był na 14 odcinków o sumarycznej długości ok. 43,8km. Ruch w obu kierunkach odbywał się dwoma pasami z przekierowaniem jednego z nich na drugą jezdnię. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, oba kierunki ruchu rozdzielone były ciągłymi tymczasowymi barierami ochronnymi. W czasie remontu, który trwał do kwietnia 2019 r, zostało sfrezowanych około 560 tys. m2 starej nawierzchni autostrady. W jej miejsce zostało ułożone ponad 58 tys. ton nowej masy bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna). Do wykonania było również 30,7 tys. metrów kwadratowych nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.

Kontrakt nr ROM9-54 – Remont obiektów mostowych M09L i M09P oraz wymiana urządzeń dylatacyjnych na obiekcie M54P
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmowały remont Obiektu mostowy M09, który jest zlokalizowany w km 346+859 autostrady Katowice – Kraków w miejscowości Mysłowice (woj. śląskie). Obiekt ten składa się z dwóch niezależnych wiaduktów drogowych – M09L i M09P, prowadzących ruch dla każdej z jezdni ulicy Obrzeżnej Zachodniej, przebiegającej nad Autostradą A4 Katowice-Kraków. W ramach remontu zostały przeprowadzone naprawy ciosów podłożyskowych, łożysk oraz oczepów filarów a także przyczółków wiaduktów M09L i M09P. Obiekt mostowy M54 jest zlokalizowany w km 397+353 autostrady Katowice – Kraków w miejscowości Morawica w gminie Liszki (woj. małopolskie).
Obiekt ten składa się z dwóch niezależnych wiaduktów drogowych – M54L i M54P, prowadzących ruch dla każdej z jezdni Autostrady A4 Katowice-Kraków. W ramach remontu zostały wymienione wszystkie cztery urządzenia dylatacyjne wiaduktu M54P.

Kontrakt nr MPA12-2019 – Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmowały modernizację dwunastu przepustów rurowych żelbetowych, każdy o średnicy 1500 mm, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. Roboty obejmowały między innymi zabicie ścianek szczelnych, rozbiórka istniejących ścianek czołowych i zniszczonych kręgów czołowych, wykonanie fundamentów, wbudowanie nowych kręgów, wykonanie nowych ścianek czołowych oczyszczenie, przepustu oraz aplikacja rękawa żywicznego.

Kontrakt nr F2b-12-2020 – Przebudowa odwodnienia autostrady A4 – Część IV
Roboty przewidziane do wykonania w ramach Kontraktu obejmowały przebudowę odwodnienia autostrady A4 na odcinku przebiegającym przez teren województwa małopolskiego w km 373+200,00 – 384+527,00. Roboty obejmowały budowę pasów technologicznych i zatok postojowych, budowę i przebudowę rowów drogowych, budowę i przebudowę rowów odwadniających, budowę i odbudowę oraz rozbiórkę elementów odwodnienia powierzchniowego, budowę ścieków odwadniających, budowę przejść przez rowy autostradowe i melioracyjne, budowę i przebudowę przepustów drogowych oraz rowów melioracyjnych, budowę barier drogowych, budowę i przebudowę ogrodzeń, budowę furtek i bram, budowę sieci gazowej i elektroenergetycznej wraz z zabezpieczeniami tej sieci, wykonanie niwelacji terenu, przebudowę skarpy autostrady, wykonanie wycinki drzew i krzewów, rozbiórki sieci, elementów betonowych, ogrodzeń, przepustów, ponadto przebudowę, budowę oraz rozbiórkę systemu odwodnienia obiektu mostowego M37, a także budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i wlotem oraz zbiorników retencyjno-oczyszczających, osadników i separatorów, w ramach budowy urządzeń ochrony środowiska – zgodnie z wydanymi Decyzjami o ustaleniu lokalizacji przez Wojewodów Katowickiego i Krakowskiego i jest elementem przystosowania autostrady A-4 Katowice – Kraków do pobierania opłat. Kontrakt został ukończony końcem 2022 roku.