Polityka Prywatności i Polityka „cookies” serwisu

1. Polityka prywatności serwisu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie informacji na temat tego, jak Pavimental Polska Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych stron internetowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) Administratorem Danych Osobowych Pavimental Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Trzebini, przy ul. Dworcowej 2, („Spółka”), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000298115, NIP 701 011 06 91, REGON 141268450.

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@pavimental.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Danych Osobowych, którym jest Pani Elżbieta Jamroziewicz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pavimental.pl.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z niektórych usług naszego serwisu. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez Spółkę.
Spółka przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: nazwy firm, oraz imiona i nazwiska ich przedstawicieli, a także adresy firm, numery telefonów, adresy e-mail oraz inne, które ujawnicie Państwo w treści zadanego pytania.

Ochrona danych osobowych

Spółka zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i Polityce „cookies” serwisu https://www.pavimental.pl/.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Spółki, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Nie będą one również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Jakie prawa państwu przysługują w związku z przetwarzaniem państwa danych?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do:

  • żądania informacji czy przechowujemy Państwa dane, a jeżeli tak – jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je wykorzystujemy,
  • żądania sprostowania przechowywanych danych, uzupełnienia ich i poprawienia,
  • żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,
  • żądania przeniesienia informacji osobowych do innego podmiotu,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes – w szczególności żądanie usunięcia z listy mailingowej i zaprzestania informowania o szkoleniach,
  • wycofania zgody – kiedy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania, chyba że Administrator Danych ma obowiązek prawny przetwarzania danych lub inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem – np. windykacja należności.

W każdym przypadku i w dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. Spowoduje to zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Polityka „cookies” serwisu

Czym są pliki „cookies”?

W związku z korzystaniem z niniejszego serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie.

Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim są przetwarzane.
Oznacza to, że przetwarzamy dane do momentu zakończenia współpracy, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ustania obowiązku prawnego lub wycofania zgody bądź wyrażenia sprzeciwu – w przypadku wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu dane są usuwane, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione cele dalszego ich przetwarzania.

Do czego używamy plików „cookies”?

Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych.

Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z plików „cookies” należą:

  1. dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru wersji językowej strony;
  2. prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora (operatora) strony, np. statystyki odwiedzin na stronie.

Nie używamy plików „cookies” w celach reklamowych czy do śledzenia Państwa działań w Internecie. Nie wykorzystujemy plików „cookies” stron trzecich ani nie śledzimy innych plików „cookies” niż nasze. Wchodząc na stronę https://www.pavimental.pl/ pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Spółkę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

Jakie prawa państwu przysługują w związku z wykorzystywaniem plików „cookies”?

Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

Możecie Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez Spółkę, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

3. Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: iod@pavimental.pl