Roboty w toku

Kontrakt nr HM-3-2016 - Wymiana nawierzchni 2016 - 2017
Przedmiotem realizacji była wymiana istniejącej warstwy ścieralnej na autostradzie A4 Katowice - Kraków. Remont podzielony był na 12 odcinków o sumarycznej długości ok. 58,5km. Ruch w obu kierunkach odbywał się dwoma pasami z przekierowaniem jednego z nich na drugą jezdnię. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, oba kierunki ruchu rozdzielone były ciągłymi tymczasowymi barierami ochronnymi. W czasie remontu, który trwał do października 2017 r., zostało sfrezowanych około 660 tys. m2 starej nawierzchni autostrady. W jej miejsce zostało ułożone ponad 62,8 tys. ton nowej masy bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna).
Oprócz sfrezowania starej i ułożenia nowej nawierzchni podczas remontu została wymieniona także część systemu odwadniającego autostrady na długości blisko 4 km. Do wykonania było również 36,1 tys. metrów kwadratowych nowego oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.
W ramach kontraktu HM-3-2016 do chwili obecnej wbudowano ponad 53.000t mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni prawie 590 tys. m2. Zakres wymiany nawierzchni do chwili obecnej objął długość jezdni wynoszącej 53,7 km. Pozostały odcinek będzie ukończony w roku 2018.

Kontrakt nr ROM48 - Remont Obiektu Mostowego 48
Obecnie prowadzony jest kontrakt związany z remontem podpór wiaduktu drogowego M48 zlokalizowanego w km 389+368 autostrady A4 Katowice – Kraków.
Dla potrzeb wykonania przedmiotowych robót, wybudowano poszerzenia obu jezdni autostrady wraz z przejazdami długości 85m, umożliwiające komunikację pojazdów dwoma pasami ruchu w obu kierunkach na czas zamknięcia jednej z jezdni, podczas remontu obiektu mostowego. Ponadto, w związku z przebiegiem linii kolejowej pod obiektem, wykonano konstrukcję zabezpieczającą ze ścianek szczelnych traconych z grodzic stalowych.
Remontem objęte są wszystkie podpory obiektu mostowego, tj.: 58 szt. słupów o wysokościach od 7,65m do 11,56m ponad teren, oraz 22 oczepy. Remont obejmuje usunięcie zewnętrznej, skorodowanej warstwy betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia, wymianę zbrojenia którego korozja przekracza 30% przekroju poprzecznego pręta, wymianę strzemion słupów na nowe o przekroju poprzecznym pręta Ø12, wklejenie w słupach prętów zespalających stary beton z nowym, ułożenie zbrojenia podłużnego i poprzecznego dla słupów, obetonowanie słupów przy użyciu betonu samozagęszczalnego zwiększając gabaryty słupów o 7,5cm (w stosunku do stanu pierwotnego) w każdym kierunku, co daje minimalną grubość płaszcza żelbetowego 19cm, a także torkretowania oczepów.
Przed przystąpieniem do remontu poszczególnych filarów, wykonane zostaną podpory tymczasowe, mające za zadanie podeprzeć konstrukcję niosącą w strefie remontowanych podpór, tak by nie zmieniać pracy statycznej wiaduktu. Po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości podpory tymczasowe będą demontowane.
Roboty na wiadukcie M48 będą trwały do listopada 2019

Dane Firmy

Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia

NIP: 7010110691
REGON: 141268450
BDO: 000103739

Kontakt
Phone: +48 32 625-88-00
Fax: +48 32 625-88-82
Email:
Przydatne strony

Mapa strony
Kontakt