Historia

Pavimental Polska powstała w 2008 roku jako firma budownictwa ogólnego ze specjalizacją w zakresie infrastruktury transportowej, drogowej i lotniczej oraz inżynierii środowiska.
W tym samym roku rozpoczęła roboty związane z odbudową nawierzchni na odcinku 59 km i utrzymaniem 9 mostów na autostradzie A4 Katowice - Kraków. (Kontrakt F2a-8-2007 „Remont obiektów mostowych oraz remont nawierzchni autostradowej część 2”)
Roboty przewidywane na okres trwania dwóch lat zostały zakończone z wyprzedzeniem w stosunku do przewidywanego czasu kontraktowego.

W ciągu dwóch kolejnych lat 2010-2012, Firma wykonała prace związane z remontem 22 mostów, znajdujących się na autostradzie A4 Katowice - Kraków. (Kontrakt F2b-1-2009 „Remont 22 obiektów mostowych”)

W 2011 roku przeprowadziła prace odwodnieniowe w okolicy Balic na autostradzie A4 Katowice - Kraków, polegające na budowie 3 zbiorników żelbetowych i 1 ziemnego, każdy o pojemności ok. 2500 m3, oraz wykonała dwa przewierty pod autostradą z wykorzystaniem techniki przewiertu sterowanego. (Kontrakt F2b-2-2009 „Modernizacja odwodnienia autostrady A4 w Balicach km 398+700 – 401+100”)

W 2012 r. zajmowała się robotami związanymi z rozbudową Punktu Poboru Opłat w Brzęczkowicach na autostradzie A4 Katowice - Kraków, tworząc 4 nowe pasy poboru opłat Przeprowadziła również prace związane z nadbudową budynku Stalexportu na terenie OUA Brzęczkowice.

W 2013 roku przeprowadziła prace związane z rozbudową Punktu Poboru Opłat w Balicach na autostradzie A4 Katowice - Kraków, tworząc 3 nowe pasy poboru opłat.

W tym samym roku rozpoczęła także prace związane z „Przebudową Odwodnienia autostrady A4 Katowice – Kraków na odcinku województwa śląskiego – część I” Kontrakt F2b-4-2013
Kontrakt rozpoczęto w dniu 03.09.2013r. Czas realizacji 450 dni. Obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń oczyszczających w ilości – 1860 m w średnicach od 200 do 1000mm. Wykonanie przewiertów pod autostradą w średnicach od 406 do 1016mm – 678 m Budowa 4 zbiorników retencyjno - infiltracyjnych.

W 2013 roku Spółka rozpoczęła również roboty związane z przebudową odwodnienia liniowego na czynnej płycie postoju samolotów na lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie (Kontrakt pn. „Modernizacja odwodnień liniowych na PPS”). W okresie czerwiec 2013r do sierpień 2014r został zrealizowany kontrakt polegający na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych mających na celu kompleksową modernizację istniejących prefabrykowanych odwodnień liniowych, zlokalizowanych na czynnej płycie postojowej dla samolotów na terenie lotniska Kraków-Balice.
W zakresie było również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem dostępności płyty postojowej dla ruchu samolotów i pojazdów handlingowych. W ramach prac budowlanych zostały wymienione odwodnienia liniowe o długości 876m wraz z podłączeniem ich do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Prace były wykonywane w warunkach utrudnionych, na terenie czynnego portu lotniczego, na czynnej płycie postojowej dla samolotów, przy czynnych drogach kołowania i drodze startowej samolotów.

Ponadto, w ciągu tego roku wykonała również prace ziemne związane z niwelacją terenu i badania archeologiczne dla fabryki General Motors w Gliwicach.
W 2014 roku w okresie przerwy konserwacyjnej (shutdown - sierpień 2014) na terenie zakładu General Motors w Gliwicach został zrealizowany kontrakt polegający na wykonaniu prac projektowych i robót budowlanych mających na celu kompleksową modernizację istniejącego prefabrykowanego odwodnia liniowego. (Kontrakt pn. „Naprawa odwodnienia liniowego na dokach G100”)

W 2014 roku został zrealizowany także kontrakt Kontrakt HM-1-2014 „Wymiana nawierzchni 2014” na autostradzie A4 Katowice – Kraków polegający na wymianą nawierzchni na 5 odcinkach autostrady o łączne długości 11 km. Obejmował min. wprowadzenie zmiennej organizacji ruchu, frezowanie, wykonanie skropienia nawierzchni i ułożenie geokompozytu oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej(SMA)

W listopadzie 2015 roku zakończono kontrakt „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Chrzanów”. Przedsięwzięcie polegało na budowie drogi klasy G zaliczanej do kategorii dróg wojewódzkich o dł. ok 3,3 km. Inwestycja obejmowała także budowę ścieżki rowerowej na całej długości obwodnicy oraz budowę chodników w rejonie skrzyżowań. W zakresie całego zlecenia znajdowało się również wykonanie innych elementów wynikających z budowy drogi. Należały do nich budowa wiaduktu drogowego, przepustów żelbetowych, kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia skrzyżowań, przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej, gazowej oraz wodociągu, a także budowa ekranów akustycznych.
Trasa swój początek bierze przy ulicy Śląskiej rondem następnie przebiega przez tereny leśne. Obwodnica kończy się na włączeniu do ul. Oświęcimskiej.

Kontrakt WUPO 2012 „Wymiana Urządzeń Poboru Opłat” dla Placu Poboru Opłat (PPO) w Brzęczkowicach oraz w Balicach na autostradzie A4 Katowice–Kraków.
Przedsięwzięcie polegało na zainstalowaniu nowych urządzeń poboru opłat po dostosowaniu nowej infrastruktury technicznej na placach poboru opłat. Prace obejmowały przebudowę istniejących wysepek betonowych rozdzielających pasy ruchu, elementów odwodnienia oraz nawierzchni jezdni, a także wymianę urządzeń poboru opłat. Przewidziana była również wymiana kabin poboru opłat na nowe (Kabiny Metaltecnica) wraz z nowymi niezbędnymi urządzeniami, jak również montaż na wyspach nowych stalowych konstrukcji zabezpieczających kabiny poboru opłat oraz urządzenia poboru opłat.

Kontrakt nr F2b–8–2014 Rozbudowa węzła Mysłowice i budowa węzła Rudno na autostradzie A4 Katowice - Kraków. Okres realizacji: 07.2015-12.2016 r.
Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie północnego fragmentu węzła Mysłowice na skrzyżowaniu autostrady A4 z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach poprzez budowę ronda turbinowego na ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z przebudową wlotów, budową łącznic oraz oświetlenia węzła oraz przedsięwzięcie polegające na budowie węzła Rudno na autostradzie A4 Katowice – Kraków, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową DP 1033K Krzeszowice – Alwernia, budowę poszerzenia autostrady dla pasów włączenia, budowę skrzyżowania typu rondo jednopasowe na połączeniu łącznicy z drogą powiatową wraz z jej rozbudową.

Kontrakt nr F2b-6-2014 - Przebudowa odwodnienia autostrady A4 na odcinku województwa śląskiego – Część II
W ramach kontraktu F2b-6-2014 wybudowano 4 zbiorniki retencyjno – oczyszczające o łącznej objętości czynnej 1632 m3. Na potrzeby wykonania zbiorników wydobyto ponad 13 000 m3 urobku. Dwa zbiorniki ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zostały dociążone warstwą betonu w ilości 2690 m3.
Wykonano ponadto 8 kanałów deszczowych z rur o średnicach w zakresie 300 mm – 1000 mm. Łączna długość kanałów deszczowych to 1827 mb. Przebudowano również sieć wodociągową.
W celu przekroczenia przez kanalizację autostrady A4 jak i dróg lokalnych wykonano 438,5 mb przewiertów rurami stalowymi o średnicach w zakresie 610 mm – 1067 mm.
Kontrakt wymagał remontu oraz przebudowy istniejących rowów autostradowych. Wykonano ponad 9000 mb rowów trawiastych, 748 mb rowów umocnionych elementami betonowymi, oraz 440 mb ścieków trójkątnych odprowadzających wody opadowe z jezdni autostrady, poprzez przykanaliki, do kanałów deszczowych. Wybudowane zbiorniki ogrodzono siatką autostradową, przebudowano również część ogrodzenia wzdłuż autostrady. Łączna długość nowego ogrodzenia wyniosła 2298 mb.
Na potrzeby obsługi powstałych urządzeń oczyszczających wody opadowe, wybudowano 5 placów do zawracania oraz 3 drogi technologiczne o łącznej powierzchni 3230 m2.
Pracami towarzyszącymi było zabezpieczanie linii teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Dane Firmy

Pavimental Polska Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 49
32-540 Trzebinia

NIP: 7010110691
REGON: 141268450
BDO: 000103739

Kontakt
Phone: +48 32 625-88-00
Fax: +48 32 625-88-82
Email:
Przydatne strony

Mapa strony
Kontakt