Informacja dot. Zamówień

Zleceniobiorca oświadcza, że wiadomo mu, że PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. oraz inne podmioty powiązane z nim, jako członkowie grupy kapitałowej Autostrade per l’Italia, prowadzi działalność zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki oraz Polityki Antykorupcyjnej, które zostały mu udostępnione oraz są dostępne na stronie internetowej PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. (https://pavimental.pl) w zakładce „Spółka”, wiersze „Kodeks Etyki” i „Polityka Antykorupcyjna”.

Przy wykonywaniu Umowy zobowiązuje się, że będzie postępował z pełnym poszanowaniem zasad wynikających ze wskazanego powyżej Kodeksu Etyki. W razie zmiany Kodeksu Etyki, PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. poinformuje o jego zmianach i umożliwi zapoznanie się z Kodeksem Etyki w zmienionej wersji, a zobowiązuje się każdorazowo dostosować swoje postępowanie do zmienionego Kodeksu Etyki.

Osoba/y reprezentująca/e Zleceniobiorcę oświadcza/ją, iż z uwagi na fakt, że weryfikacja przestrzegania Kodeksu Etyki przez kontrahentów spółek z grupy Autostrade per l’Italia odbywa się na poziomie organów i instytucji wspólnych dla wszystkich spółek tej grupy i wyznaczonych specjalnie w tym celu zgodnie z Procedurą składania zgłoszeń do Specjalisty ds. Etyki, niniejszym: w celach dokonywania, przyjmowania oraz procedowania zgłoszeń o możliwych naruszeniach Kodeksu Etyki w ramach postępowań wstępnych oraz sprawdzająco – wyjaśniających, wyraża/ją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego/ich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, dalej „Ustawa”) Pavimental Polska Sp.z o.o. Ulica Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia e Autostrade per l’Italia Via Bergamini 50, 00159 Roma w zakresie: imiona i nazwiska przez PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o., Pavimental S.p.A z siedzibą via Giuseppe Donati 174, 00159 Roma, Italia i Autostrade per l’Italia z siedzibą Via Bergamini 50, 00159 Roma, Italia, w tym osoby i podmioty sprawujące funkcje w ramach stworzonego na poziomie grupy Autostrade per l’Italia systemu instytucji przestrzegania Kodeksu Etyki.

Jednocześnie oświadcza/ją, iż pracownicy i/lub współpracownicy zaangażowani w proces wykonywania Umowy z PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. wyrazili tożsame zgody na rzecz w/w podmiotów.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” Strony akceptują fakt, że podczas współpracy może dochodzić do wymiany informacji / danych osobowych pomiędzy jedną Stroną Umowy („Strona Ujawniająca”) a drugą Stroną Umowy (“Odbiorcą”) w związku z wykonywaniem przez Odbiorcę praw lub/i obowiązków wynikających z Umowy Podwykonawczej (w szczególności dla zapewnienia bieżącej komunikacji) oraz zobowiązują się, że będą je przetwarzać zgodnie z RODO. Strona Ujawniająca zawiadomi osoby, których dane dotyczą, których Dane Osobowe zostały udostępnione Odbiorcy, o uprawnieniach Odbiorcy określonych w zdaniu poprzednim.

PAVIMENTAL informuje osoby działające w imieniu Podwykonacy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pavimental Polska Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Elżbieta Jamroziewicz, e-mail:
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji Umowy Podwykonawczej.
  4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. spółkom z Grupy Autostrade per l’Italia z siedzibą Europie, których lista dostępna jest na stronie internetowej: www.autostrade.it, a także podmiotom świadczącym na rzecz PAVIMENTAL usługi (w tym dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych oraz dostawcy usług tłumaczeniowych)
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy Podwykonawczej lub do czasu wygaśnięcia obowiązków podatkowych związanych z Umową Podwykonawczą.
  7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  9. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji Umowy Podwykonawczej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.